โครงการ "วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้"

ร่วมจัดนิทรรศการ "Open House Open Vision Open World อัตลักษณ์เด่น มุ่งเน้นทักษะศตวรรษที่ 21 สู่มาตราฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2566"

กิจกรรม "ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้" มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567 ให้แก่ประชาชน อำเภอวังเหนือ

ร่วมกิจกรรม ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

โครงการปลูกฝังการทำงาน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สง ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง