วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ.กศน.วังเหนือ มอบหมายให้ นางสุมารินทร์ วงค์อารีย์ ครูกศน.ตำบลร่องเคาะ จัดโครงการอบรมประชาชนเสริมสร้างและพัฒนาการค้าออนไลน์ เชื่อมโยง Online และ Offline จำนวน 12 ชั่วโมงให้กับประชาชนในตำบลร่องเคาะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน ณ กศน.ตำบลร่องเคาะ มี นางสุมารินทร์ วงค์อารีย์ ครูกศน.ตำบลร่องเคาะ เป็นวิทยากร โดยได้รับการนิเทศ จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ และนายจักรกฤษณ์ ปี่ก่ำ ข้าราชการครู นางสุมารินทร์ วงค์อารีย์ ครู กศน.ตำบลร่องเคาะ/รายงาน
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอวังเหนือร่วมกับสำนักงานกกต.จังหวัดลำปางจัดอบรมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.วังเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ครูกศน.วังเหนือกล่าวรายงาน ในกิจกรรมมีการอบรมให้ความกับกรรมการศส.ปชต.และเลขานุการ ศส.ปชต. มีกรรมการศส.ปชต.เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 27 คน และมีวิทยากร นายชนาธิป มือแข็ง /นางสาวมาริสา คอสั้น /นายนาวินทร์ สมเพ็ชร เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้


9 มิถุนายน 2565 กศน.ตำบลร่องเคาะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ รายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย รูปแบบ on site 

2 มิถุนายน 2565 กศน.ตำบลร่องเคาะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ รูปแบบ on site แนะนำเพิ่มเติมในเรื่องการเข้าใช้ระบบการช่วยเหลือผู้เรียน การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ และการเขียนเสนอกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)

 

31 พฤษภาคม 2565 กศน.ตำบลร่องเคาะ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เป็นประธานเปิด

 

26 พฤษภาคม 2565 กศน.ตำบลร่องเคาะจัดกระบวนการเรียนรู้รายสัปดาห์ รูปแบบ on site วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

19 พฤษภาคม 2565 กศน.ตำบลร่องเคาะจัดกระบวนการเรียนรู้รายสัปดาห์ รูปแบบ on site วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย