โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ (Carefiver) 70 ชั่วโมง โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

โครงการอบรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาน้อมนำมาสู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล บ้านจำตอง หมู่ 15 ตำบลร่องเคาะ

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างเชื่อมเบื้องต้น

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งพร้อมคณะ ศส.ปชต.ตำบลร่องเคาะ โดยได้ดำเนินกิจกรรม เดินรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนตำบลร่องเคาะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง