กิจการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 29 มิถุนายน 2564

นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ มอบหมายให้ นางสุมารินทร์ วงค์อารีย์ ครู กศน.ตำบลร่องเคาะ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้ในเรื่อง" การปั่นฝ้าย และการทำกับข้าวพื้นเมือง ณ บ้านสบลืน หมู่ 7 ตำบลร่องเคาะ ได้รับเกียรติจาก น.ส.รัตนาภรณ์ มัชชะ ผู้ใหญ่บ้านสบลืนเป็นประธานเปิด น.ส.ชลนัฐ มัชชะ เป็นวิทยากร น.ส.อุไรพร คำจันทร์ ครูผู้ช่วย และนายนัทธพงศ์ ตามวงค์ ครูอาสาสมัครนิเทศ นางสุมารินทร์ วงค์อารีย์/ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น